มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

หนังสือรับรองเลขที่  CN–0155A–6012/0058

ได้รับเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ (ICT)

 

องค์กรรับรองฯ นี้

เป็นองค์กรที่ให้บริการการประเมินสมรรถะ

ด้วยมาตรฐานระดับสากล

ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง

โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง