บริการของศูนย์ฯ

ลักษณะงาน

  • มุ่งการวิจัยแบบบูรณาการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการและนโยบายแบบองค์รวมและให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและ บรอดคาสติ้ง
  • ดำเนินงานในลักษณะเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านความร่วมมือทางวิชาการ นวัตกรรมและการทำวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สามารถหารายได้เพื่อการสนับสนุนงานวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ โดยการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน